FOOD INNOVATION FOOD TALK

NO SUGAR ADDED vs SUGAR FREE: ไม่ได้แปลว่าไร้น้ำตาล 🍭 รู้หรือไม่⁉️🙋‍♀️ คำหวานที่มักเข้าใจผิด “ความต่าง” ของ 🩺 No sugar added กับ Sugar free

By
NO SUGAR ADDED vs SUGAR FREE: #ไม่ได้แปลว่าไร้น้ำตาล 🍭 รู้หรือไม่⁉️🙋‍♀️ #คำหวานที่มักเข้าใจผิด “ความต่าง” ของ 🩺 No sugar added กับ Sugar free 👩‍⚕️ ที่ #ไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำตาล 📈 ตลาดอาหารสุขภาพ อาหารปราศจากน้ำตาล หรือ มีน้ำตาลน้อย หรือ ไม่หวาน กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เกิดความเข้าใจผิดมากมาย ในเรื่องของความต่างของ 2 คำหวานนี้
.
แตกต่างกันอย่างไร ตาม #Amyinfood ไปดูกันเลยค่ะ!
.
Take care all foodie guys! 🌻✨😛
.
.

You may also like